Versius Connect – Warunki korzystania

Niniejsze Ogólne warunki korzystania („Warunki ogólne”) wraz z wszelkimi obowiązującymi Warunkami dodatkowymi (zob. sekcja 1.2 poniżej) oraz warunkami rezygnacji (łącznie zwane dalej „Warunkami”) regulują korzystanie przez użytkownika z naszej aplikacji, obsługi klienta i powiązanych usług (łącznie zwanych dalej „Usługami”) oraz oprogramowania dostarczanego w ramach usług, jak również aplikacji, plików przykładowych i plików treści (określonych poniżej), skryptów, kodów źródłowych, zestawów instrukcji oraz powiązanej dokumentacji (łącznie zwanych dalej „Oprogramowaniem”). W przypadku zawarcia z nami innej umowy dotyczącej konkretnych usług lub oprogramowania i zaistnienia niespójności z niniejszymi warunkami pierwszeństwo mają warunki takiej umowy. Zgodnie z sekcją 4 zawartą poniżej, użytkownik zachowuje całość praw i tytułów własności do swoich treści (zdefiniowanych poniżej). Aby założyć konto CMR Surgical, trzeba mieć ukończone 18 lat i przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji zaakceptować Warunki ogólne określone w niniejszym dokumencie.
1. Umowa z użytkownikiem

1.1 Użytkownik zawiera umowę ze spółką CMR Surgical UK Limited, a Warunki podlegają przepisom prawa Anglii i Walii. W przypadku klientów z Indii spółka CMR Surgical Systems India pełni rolę autoryzowanego przedstawiciela spółki CMR Surgical UK Limited i zawiera umowę, występując w charakterze przedstawiciela CMR Surgical. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa wynikające z przepisów. Nie zamierzamy ograniczać tych praw, jeżeli nie zezwalają na to przepisy.

1.2 Nasze Usługi i Oprogramowanie są dostarczane użytkownikowi w ramach licencji, a nie transakcji sprzedaży i mogą podlegać dodatkowym warunkom określonym poniżej („Warunki dodatkowe”). W przypadku zaistnienia niespójności Warunków ogólnych i Warunków dodatkowych pierwszeństwo w odniesieniu do danej Usługi lub Oprogramowania mają Warunki dodatkowe. Warunki dodatkowe mogą ulegać zmianom.

2. Prywatność

2.1 Prywatność. Informacje na temat gromadzenia, wykorzystywania, udostępniania i przetwarzania danych użytkownika – zob. Polityka prywatności

2.2 Informacja o korzystaniu z aplikacji komputerowej. Istnieje możliwość przekazywania nam informacji, w jaki sposób użytkownik wykorzystuje nasze aplikacje.

2.3 Dostęp do treści użytkownika. Nasz dostęp do treści użytkownika, ich podgląd czy odsłuchiwanie (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 4.1 poniżej) jest ograniczony do określonych sytuacji. Przykładowo, w celu realizacji Usługi konieczne może być uzyskanie dostępu do Treści, ich podgląd lub odsłuchanie w celu a) udzielenia odpowiedzi na pytania; b) wykrycia oszustwa, problemu związanego z bezpieczeństwem, działania niezgodnego z prawem lub problemu technicznego, zapobiegania wymienionym lub zareagowania na wymienione; oraz c) realizacji Warunków.

3. Korzystanie z Usług i Oprogramowania

3.1 Licencja: użytkownik może uzyskać dostęp do Usług i Oprogramowania oraz korzystać z Usług i Oprogramowania z zastrzeżeniem przestrzegania Warunków i przepisów prawa.

3.2 Prawo własności intelektualnej CMR Surgical: CMR Surgical pozostaje jedynym właścicielem wszystkich praw, tytułów własności i interesów prawnych w odniesieniu do Usług lub Oprogramowania. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Warunkach nie udziela się żadnych praw do patentów, praw autorskich, tajemnic przedsiębiorstwa, znaków towarowych ani innych praw w odniesieniu do elementów Usług lub Oprogramowania. Wszystkie prawa, których nie udzielono w niniejszych Warunkach, pozostają zastrzeżone.

3.3 Przechowywanie: zalecamy regularne tworzenie kopii zapasowych Treści. Możemy wprowadzać uzasadnione limity techniczne dotyczące wielkości pliku lub pojemności przestrzeni do przechowywania oraz innego rodzaju limity techniczne. Możemy zawiesić Usługi do czasu dostosowania się przez użytkownika do ograniczenia pojemności przestrzeni do przechowywania, przypisanej do danego konta. Pod koniec okresu obowiązywania licencji dołożymy uzasadnionych starań, aby umożliwić użytkownikowi przeniesienie Treści w inne miejsce. Przeniesienie musi nastąpić w terminie 30 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia licencji. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia Treści użytkownika po zakończeniu wspomnianego okresu 30 dni.

3.4 Treści generowane przez użytkownika. Możemy prowadzić hosting treści generowanych przez naszych użytkowników.

3.5 Pliki przykładowe. „Pliki przykładowe” oznaczają pliki dostarczane przez CMR Surgical, takie jak obrazy treści, grafiki, obrazy z banków zdjęć lub dźwięki do wykorzystania w szkoleniach, demonstracjach i do innych celów testowych, które można zidentyfikować jako pliki przykładowe. Plików przykładowych nie można wykorzystywać w żadnym innym celu niż ten, dla którego je dostarczono. Użytkownikowi nie wolno dystrybuować Plików przykładowych niezależnie (np. w okolicznościach, gdy Pliki przykładowe stanowią podstawową wartość dystrybuowanego produktu) ani dochodzić praw do Plików przykładowych.

3.6 Pliki treści. „Pliki treści” oznaczają zasoby CMR Surgical dostarczane w ramach Usług i Oprogramowania. O ile dokumentacja lub konkretne licencje nie stanowią inaczej, udzielamy użytkownikowi osobistej, niewyłącznej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu i niepodlegającej przeniesieniu na inne osoby licencji na korzystanie z Plików treści na potrzeby użytkowania końcowego (tj. aplikacji pochodnej lub produktu autorstwa użytkownika), w której zawarte są Pliki treści lub ich pochodne do użytku użytkownika („Użytkowania końcowego”). Użytkownik może modyfikować Pliki treści przed uwzględnieniem ich w Użytkowaniu końcowym. Użytkownik może odtwarzać i dystrybuować Pliki treści wyłącznie w związku z własnym Użytkowaniem końcowym, jednak w żadnym razie nie może dystrybuować Plików treści niezależnie, poza zakresem Użytkowania końcowego.

4. Treści użytkownika

4.1 Treści. „Treści” oznaczają wszelkie materiały, takie jak pliki audio, pliki wideo, dokumenty elektroniczne lub obrazy, które użytkownik zamieszcza i importuje do Usług lub Oprogramowania w związku z korzystaniem z Usług.

4.2 Tytuł własności. Użytkownik zachowuje pewne prawa i tytuły własności do swoich Treści. Akceptując niniejsze Warunki ogólne, użytkownik potwierdza, że spełnił wszystkie określone przez pracodawcę lokalne wymogi dotyczące zarządzania informacją, które wykraczają poza zakres niniejszej umowy.

4.3 Licencje na Treści użytkownika na potrzeby obsługi Usług i Oprogramowania. Aby obsługa i uruchomienie Usług i Oprogramowania były możliwe, użytkownik musi udzielić nam pewnych licencji na swoje Treści. Gdy użytkownik zamieszcza Treści w Usługach i Oprogramowaniu, udziela nam niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej, niepodlegającej dalszemu licencjonowaniu i możliwej do przeniesienia licencji na korzystanie z Treści, reprodukowanie, publiczne wyświetlanie, dystrybuowanie, modyfikowanie (przykładowo w celu lepszego prezentowania Treści użytkownika), publiczne wykonywanie i tłumaczenie Treści stosownie do potrzeb, w odpowiedzi na działania inicjowane przez użytkownika (np. gdy użytkownik zdecyduje się na przechowywanie prywatne lub udostępnianie Treści innym). Licencja ta służy wyłącznie do obsługi lub ulepszenia Usług i Oprogramowania. Akceptując niniejsze Warunki ogólne, użytkownik zgadza się na przechowywanie przez CMR Surgical pewnych danych dotyczących korzystania przez użytkownika z aplikacji i zanonimizowanych treści, np. wideo.

4.4 Zakończenie obowiązywania licencji. Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzielenie licencji na swoje Treści i zakończyć okres przysługiwania udzielonych nam praw poprzez usunięcie Treści z Usługi. Niektóre kopie Treści mogą być jednak przechowywane w ramach rutynowych kopii zapasowych.

5. Informacja o koncie
5.1 Użytkownik odpowiada za wszystkie działania dokonywane z wykorzystaniem jego konta. W razie powzięcia wiedzy o niedozwolonym korzystaniu z konta należy niezwłocznie poinformować o tym dział pomocy technicznej. Nie wolno a) udostępniać danych konta (z wyjątkiem przekazywania ich upoważnionemu administratorowi konta); ani b) korzystać z konta innej osoby. Administrator konta może korzystać z danych konta użytkownika w celu zarządzania korzystaniem z Usług i Oprogramowania i dostępem do nich przez użytkownika.
6. Postępowanie użytkownika

6.1 Odpowiedzialne użytkowanie. Społeczności CMR Surgical często zrzeszają użytkowników, którzy oczekują określonego poziomu uprzejmości i profesjonalizmu. Z Usług i Oprogramowania należy korzystać w sposób odpowiedzialny.

6.2 Niewłaściwe korzystanie. Nie wolno korzystać z Usług lub Oprogramowania w sposób niewłaściwy. Przykładowo nie wolno:

a) kopiować, modyfikować, prowadzić hostowania ani przesyłania strumieniowego, udzielać dalszych licencji ani odsprzedawać Usług lub Oprogramowania;

b) umożliwiać innym korzystania z Usług lub Oprogramowania poprzez udostępnienie im danych własnego konta;

c) korzystać z Oprogramowania w celu stworzenia dowolnego rodzaju bazy danych, innej niż dozwolona przez aplikację;

d) korzystać z Usług lub Oprogramowania ani podejmować próby korzystania z Usług lub Oprogramowania w sposób inny niż z użyciem dostarczanego lub autoryzowanego przez nas interfejsu;

e) obchodzić ograniczeń dostępu lub użytkowania wprowadzonych w celu zapobiegania określonemu wykorzystywaniu Usług lub Oprogramowania;

f) udostępniać Treści ani angażować się w działanie, które narusza prawa własności intelektualnej dowolnej osoby („Prawa własności intelektualnej” obejmują prawa autorskie, prawa niemajątkowe, znaki towarowe, wygląd zewnętrzny, patent, tajemnice przedsiębiorstwa, nieuczciwą konkurencję, prawo prywatności, prawo do wizerunku oraz wszelkie inne prawa wynikające z własności);

g) zamieszczać ani udostępniać Treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących groźby, obelżywych, stanowiących czyny niedozwolone, zniesławienia, pomówienia, treści wulgarne, lubieżne, profanację ani Treści naruszających prywatność innej osoby;

h) podawać się za osobę lub podmiot ani przedstawiać swoich powiązań z osobą lub podmiotem niezgodnie ze stanem faktycznym;

i) podejmować prób wyłączenia, uszkodzenia lub zniszczenia Usług i Oprogramowania;

j) zamieszczać, przesyłać, przechowywać ani udostępniać Treści lub kodu zawierających wirusy, złośliwy kod, szkodliwe oprogramowanie lub inne elementy służące działaniu na szkodę lub ograniczeniu funkcjonalności Usług lub Oprogramowania;

k) zakłócać innemu użytkownikowi korzystanie z Usług lub Oprogramowania, ingerować w takie korzystanie lub go blokować;

l) umieszczać w Usługach reklam produktów lub usług;

m) korzystać w związku z Usługami z metod eksploracji danych lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych; ani

n) naruszać obowiązujących przepisów.

7. Opłaty i płatności
7.1 Podatki i opłaty na rzecz osób trzecich. Użytkownik ma obowiązek dokonać zapłaty podatków i opłat na rzecz osób trzecich (np. opłat telefonicznych, opłat dla dostawców telefonii komórkowej, opłat dla dostawców Internetu, opłat za plany danych, opłat za kartę kredytową, opłat z tytułu wymiany walut oraz transakcji w obcej walucie). Nie ponosimy odpowiedzialności za tego rodzaju opłaty.
8. Oświadczenie użytkownika oraz obowiązek zwolnienia z odpowiedzialności

8.1 Oświadczenie. Zamieszczając Treści w Usługach lub Oprogramowaniu, użytkownik potwierdza, że posiada: a) wszystkie konieczne zgody, licencje i innego rodzaju pozwolenia na korzystanie z Treści i ich udostępnianie (zob. 4.2 powyżej); oraz b) prawa konieczne do udzielania licencji przewidzianej Warunkami.

8.2 Zwolnienie z odpowiedzialności. Użytkownik zwalnia nas oraz nasze podmioty zależne, podmioty stowarzyszone, członków kierownictwa wyższego szczebla, przedstawicieli, pracowników, partnerów i licencjodawców z odpowiedzialności za roszczenia i żądania, straty lub szkody, w tym rozsądne koszty obsługi prawnej, wynikające z Treści użytkownika, korzystania z Usług lub Oprogramowania bądź z naruszenia Warunków lub powiązane z wymienionymi.

9. Zastrzeżenia

9.1 O ile nie stwierdzono inaczej w Warunkach dodatkowych, Usługi i Oprogramowanie są dostarczane „w stanie, w jakim są”. W zakresie dozwolonym przez prawo oświadczamy, że nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i braku naruszeń. Nie składamy żadnych deklaracji co do treści zamieszczonych w ramach Usług. Oświadczamy również, że nie udzielamy żadnych gwarancji, że a) Usługi lub Oprogramowanie spełni wymagania użytkownika lub będą dostępne w sposób ciągły, nieprzerwany, punktualny, bezpieczny lub pozbawiony błędów, b) wyniki uzyskane wskutek korzystania z Usług lub Oprogramowania będą skuteczne, dokładne lub wiarygodne; c) jakość Usług lub Oprogramowania spełni oczekiwania użytkownika; ani że d) wszelkie błędy lub wady Usług lub Oprogramowania zostaną naprawione.

9.2 W szczególności zrzekamy się odpowiedzialności za działania wynikające z korzystania przez użytkownika z Usług lub Oprogramowania. Użytkownik może korzystać z Usług lub Oprogramowania według własnego uznania i na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikające z korzystania z Usługi lub Oprogramowania i dostępu do nich.

9.3 Jeżeli użytkownik zamieszcza Treści na naszych serwerach w celu publicznego udostępniania ich za pośrednictwem Usług, CMR Surgical nie odpowiada za: a) utratę ani uszkodzenie Treści użytkownika; b) usunięcie Treści przez osobę inną niż CMR Surgical; ani c) wykorzystanie Treści użytkownika przez osoby trzecie na innych stronach internetowych lub w innych mediach.

10. Ograniczenie odpowiedzialności
10.1 O ile w Warunkach dodatkowych nie stwierdzono inaczej, nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób za utratę możliwości korzystania, danych, wartości firmy lub zysków, jak również za odszkodowania z tytułu szkód wymiernych, ubocznych, pośrednich lub następczych, ani odszkodowania sankcyjne, niezależnie od przyczyny (nawet jeżeli poinformowano nas o możliwości wystąpienia straty lub szkody), w tym straty lub szkody a) wynikające z utraty możliwości korzystania, danych lub zysków – niezależnie od tego, czy dało się je przewidzieć; b) wynikające z teorii odpowiedzialności, w tym naruszenia umowy lub gwarancji, niedbałości lub innego czynu niedozwolonego; lub c) wynikające z innego roszczenia powstałego w wyniku korzystania przez użytkownika z Usług lub Oprogramowania lub dostępu do nich, lub w związku z takim korzystaniem, lub dostępem. Żadne z postanowień Warunków nie ogranicza ani nie wyłącza naszej odpowiedzialności w przypadku rażącego niedbalstwa, umyślnego niewłaściwego działania po stronie naszej lub naszych pracowników, ani zgonu lub szkody na osobie.
11. Rozwiązanie umowy

11.1 Rozwiązanie umowy przez użytkownika. Użytkownik może w dowolnej chwili zaprzestać korzystania z Usług i Oprogramowania.

11.2 Rozwiązanie umowy przez CMR Surgical. Jeżeli obowiązywanie niniejszych Warunków lub korzystanie przez użytkownika z Usług zostanie przerwane z naszej inicjatywy bez ważnej przyczyny, dołożymy uzasadnionych starań, aby zawiadomić użytkownika o zakończeniu obowiązywania umowy co najmniej 30 dni przed jej rozwiązaniem, wysyłając na podany nam adres e-mail wiadomość z instrukcją wyjaśniającą, w jaki sposób może odzyskać swoje Treści. O ile w Warunkach dodatkowych nie stwierdzono inaczej, możemy w dowolnym momencie odebrać użytkownikowi prawo do korzystania z Usług lub Oprogramowania lub dostępu do nich, jeżeli:

a) naruszy on postanowienie Warunków (lub dopuści się działania wyraźnie świadczącego o braku zamiaru lub możliwości przestrzegania Warunków);

b) istotnie naruszy on Warunki oraz

(i) naprawa naruszenia nie będzie możliwa; lub

(ii) użytkownik nie naprawi naruszenia w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o naruszeniu;

c) zobowiązuje nas do tego prawo (np. jeżeli dostarczanie Usług lub Oprogramowania użytkownikowi jest lub stanie się niezgodne z prawem);

d) zdecydujemy się na zaprzestanie dostarczania Usług lub Oprogramowania w całości lub części (np. gdy dalsze oferowanie Usług w regionie stanie się dla nas niepraktyczne ze względu na zmianę przepisów); lub

e) bezpłatne konto użytkownika będzie nieaktywne przez długi czas.

11.3 Rozwiązanie umowy przez administratora grupy. Jeżeli administrator grupy, do której należy użytkownik odbierze użytkownikowi dostęp, użytkownik może nie mieć możliwości korzystania z Treści udostępnianych przez użytkownika lub innych użytkowników danej grupy we wspólnej przestrzeni roboczej w ramach danej Usługi.

11.4 Obowiązywanie postanowień po zakończeniu obowiązywania Warunków. Wraz z wygaśnięciem lub zakończeniem obowiązywania Warunków, część lub całość Usług i Oprogramowania może przestać działać, a my nie mamy obowiązku wcześniejszego zawiadomienia użytkownika o tym fakcie. Wszelkie licencje udzielane na stałe będą jednak nadal obowiązywać. W dalszym ciągu będą również obowiązywać postanowienia dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności, oświadczenia o braku gwarancji, oświadczenia o ograniczeniu odpowiedzialności oraz postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów zawarte w Warunkach.

12. Dochodzenia

12.1 Kontrole. Nie dokonujemy przeglądów całości treści zamieszczanych w Usługach lub Oprogramowaniu, ale możemy korzystać z dostępnych technologii, dostawców lub procesów w celu monitorowania pod kątem określonego rodzaju treści nielegalnych.

12.2 Ujawnianie informacji. Możemy korzystać z informacji o użytkowniku lub korzystaniu przez użytkownika z Usług lub Oprogramowania oraz dokonywać ujawnienia takich informacji: a) gdy wymaga tego prawo; b) w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie skierowane do zespołu obsługi klienta; lub c) jeżeli, działając według własnego uznania, stwierdzimy, że jest to konieczne dla ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego nas samych, naszych użytkowników lub ogółu społeczeństwa.

13. Prawo właściwe
13.1 Prawem właściwym dla Usług lub Oprogramowania oraz korzystania przez użytkownika z Usług i Oprogramowania jest prawo Anglii i Walii, a ponadto Usługi lub Oprogramowanie lub korzystanie z nich podlega ograniczeniom i rozporządzeniom, które mogą regulować kwestię importu, eksportu oraz korzystania z Usług i Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów, ograniczeń i regulacji.
14. Rozstrzyganie sporów

14.1 Procedura. W razie wątpliwości lub wystąpienia kwestii spornych należy w pierwszej kolejności podjąć próbę rozwiązania problemu drogą nieformalną poprzez kontakt z nami. Jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 30 dni od zgłoszenia, wszelkie wynikające z tego spory prawne muszą zostać rozwiązane prawomocnym orzeczeniem sądu arbitrażowego, przy czym użytkownik ma możliwość dochodzenia drobnych roszczeń przed sądem właściwym dla takich spraw, jeżeli dana sprawa kwalifikuje się do tego rodzaju postępowania.

14.2 Zakaz powództwa zbiorowego. Użytkownik może rozwiązywać spory wyłącznie indywidualnie i nie może występować z roszczeniem jako powód w postępowaniach zbiorowych, postępowaniach grupowych lub powództwach przedstawicielskich.

14.3 Nakaz sądowy. Niezależnie od powyższego użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku niedozwolonego dostępu do Usług lub Oprogramowania lub korzystania z Usług lub Oprogramowania przez użytkownika lub inne osoby, do którego dochodzi z naruszeniem Warunków, mamy prawo domagać się sądowego nakazu lub zakazu określonego działania (lub skorzystać z równoważnego szybkiego środka prawnego) w dowolnej jurysdykcji.

15. Prawo do audytu
Nie częściej niż raz za 12 miesięcy, po powiadomieniu użytkownika z 7-dniowym wyprzedzeniem, możemy wyznaczyć członka naszego personelu lub zewnętrznego audytora zobowiązanego do zachowania poufności, aby przeprowadził inspekcję (w tym inspekcję tradycyjną, metodami elektronicznymi lub łączącą obydwie formy) dokumentów, systemów i infrastruktury użytkownika w celu zweryfikowania zgodności instalacji i korzystania z Usług lub Oprogramowania z ważnymi licencjami, które od nas uzyskał. Dodatkowo użytkownik przekaże nam wszystkie żądane dokumenty i informacje w terminie 30 dni od takiego żądania, aby umożliwić weryfikację, czy instalacja i korzystanie z Usług i Oprogramowania są zgodne z ważnymi licencjami. Jeżeli w toku weryfikacji zostaną wykazane braki w licencjach na Usługi lub Oprogramowanie, użytkownik niezwłocznie nabędzie konieczne licencje, subskrypcje oraz odpowiednie usługi serwisowania i pomocy.
16. Aktualizacje i dostępność

16.1. Aktualizacje Warunków ogólnych i Warunków dodatkowych. Niniejsze Warunki ogólne, Warunki dodatkowe lub Warunki subskrypcji i rezygnacji mogą być przez nas zmieniane, przykładowo w celu uwzględnienia zmian przepisów lub zmian w Usługach lub Oprogramowaniu. Z tego względu należy regularnie zapoznawać się z Warunkami. Będziemy powiadamiać użytkownika o zmianach niniejszych Warunków ogólnych i Warunków dodatkowych. Dalsze korzystanie z Usług lub Oprogramowania po wejściu w życie zmian oznacza zaakceptowanie przez użytkownika zmienionych Warunków.

16.2. Aktualizacje Usług i Oprogramowania. Usługi lub Oprogramowanie (w tym ich dowolne części lub funkcje) mogą być modyfikowane, aktualizowane lub wycofywane w dowolnym momencie, a CMR Surgical nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani innych osób. W przypadku dokonywania zmian w ofercie płatnej dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić użytkownika o zmianach, aktualizacjach lub wycofaniu elementów oferty. Jeżeli całkowicie zaprzestaniemy oferowania Usług lub Oprogramowania, użytkownik będzie miał czas, aby pobrać własne Treści.

16.3. Dostępność. Strony internetowe opisujące Usługi i aplikacja są dostępne na całym świecie, ale nie oznacza to, że wszystkie Usługi lub funkcje są dostępne w danym państwie, ani że treści generowane przez użytkowników dostępne za pośrednictwem Usług są legalne lub dostępne w danym państwie. Dostęp do określonych Usług (lub pewnych funkcji, Plików przykładowych lub Plików treści) w określonych państwach może być blokowany przez nas lub rządy państw. Na użytkowniku spoczywa obowiązek upewnienia się, czy Usługi są legalne i dostępne w miejscu korzystania z nich. Usługi nie są dostępne we wszystkich językach.

17. Zakaz modyfikacji i inżynierii odwrotnej
17.1 Z zastrzeżeniem sytuacji, w których jest to wyraźnie dozwolone w Warunkach, użytkownikowi nie wolno a) modyfikować, przenosić, opracowywać ani tłumaczyć żadnej części Usług lub Oprogramowania; ani b) dokonywać inżynierii odwrotnej, dekompilacji, dezasemblacji, ani podejmować prób innego rodzaju odtworzenia kodu źródłowego lub dowolnej części Usług lub Oprogramowania. Jeżeli przepisy w jurysdykcji użytkownika zezwalają na dekompilację Oprogramowania w celu uzyskania informacji niezbędnych do zapewnienia interoperacyjności objętych licencją części Usług lub Oprogramowania z innym oprogramowaniem, należy uprzednio zwrócić się do nas o takie informacje. Postępując w tym zakresie według własnego uznania, możemy udzielić użytkownikowi takich informacji lub przedstawić uzasadnione warunki dekompilacji Usług lub Oprogramowania przez użytkownika, w tym uzasadnioną opłatę, w celu zapewnienia ochrony naszych praw majątkowych do Usług i Oprogramowania.
18. Postanowienia różne

18.1 Wersja angielska. Na potrzeby dokonania wykładni lub interpretacji Warunków stosuje się wersję angielską.

18.2 Powiadomienia kierowane do CMR Surgical. Użytkownik może kierować do nas powiadomienia na adres: CMR Surgical Ltd, 1 Evolution Business Park, Cambridge, UK, CB24 9NG for the attention of legal counsel.

18.3 Powiadomienia kierowane do użytkownika. Powiadomienia mogą być przekazywane przez nas użytkownikowi pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, za pośrednictwem komunikatów w ramach Usług lub w inny sposób dozwolony prawem.

18.4 Zakaz cesji. Użytkownikowi nie wolno dokonywać cesji ani innego rodzaju przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Warunków w całości lub części bez naszej pisemnej zgody, a wszelkie próby tego rodzaju działań będą nieważne. CMR Surgical może przenosić prawa wynikające z Warunków na osobę trzecią.

18.5 Nagłówki. Nagłówki zastosowane w niniejszych Warunkach ogólnych lub Warunkach dodatkowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie należy na ich podstawie dokonywać interpretacji znaczenia ani intencji.

18.6 Rozdzielność postanowień. Jeżeli dowolne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych lub Warunków dodatkowych zostanie z dowolnej przyczyny uznane za nieważne lub niewykonalne, Warunki ogólne i Warunki dodatkowe będą nadal w pełni obowiązywać.

19. Zrzeczenie się praw
19.1 Wstrzymanie się od wykonania lub egzekwowania dowolnego z postanowień Warunków nie stanowi zrzeczenia się praw wynikających z tego postanowienia.
20. Własność intelektualna

20.1 Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób i tego samego oczekujemy od naszych użytkowników. Będziemy reagować na wyraźne zawiadomienia o naruszeniu praw autorskich.

Copyright © 2022 CMR Surgical. Wszelkie prawa zastrzeżone.

How can we help you?