Warunki korzystania

Stosowane na niniejszej stronie zwroty „CMR Surgical” oraz „CMR” stanowią odniesienia do spółki CMR Surgical Limited (zarejestrowanej w Anglii pod numerem 08863657). Adres rejestrowy spółki CMR Surgical Limited: 1 Evolution Business Park, Milton Road, Cambridge, CB24 9NG, Wielka Brytania.

Na potrzeby niniejszej strony internetowej sformułowania „chirurgia robotyczna” i „chirurgia wspomagana robotami” są stosowane zamiennie i odnoszą się do tego samego rodzaju chirurgii minimalnie inwazyjnej. Sformułowania „System chirurgiczny Versius” i „Robotyczny system chirurgiczny Versius” również są stosowane zamiennie.

Treści i korzystanie ze strony

Dołożono wszelkich starań, aby zapewnić dokładność i rzetelność informacji przedstawionych na tej stronie. Może się jednak zdarzyć, że informacje będą zawierać nieścisłości techniczne, błędy typograficzne lub innego rodzaju pomyłki. CMR Surgical może w dowolnej chwili wprowadzać w prezentowanych informacjach poprawki i inne zmiany.

Wszystkie informacje dostępne na niniejszej stronie internetowej są podawane „w stanie, w jakim są”, bez udzielania żadnych gwarancji. CMR Surgical niniejszym informuje, że nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji co do tych informacji, w tym gwarancji dorozumianych związanych z przydatnością handlową, zadowalającą jakością i przydatnością do określonego celu.

W żadnym razie CMR Surgical, członkowie zarządu CMR Surgical ani doradcy nie ponoszą na mocy stosunku umownego, prawa deliktów, ani na mocy innego tytułu, odpowiedzialności z tytułu szkód bezpośrednich, pośrednich, ubocznych, wymiernych ani następczych, utraty zysków, przychodów, danych lub użytkowania, poniesionych przez użytkownika lub osobę trzecią wskutek uzyskania przez użytkownika informacji z niniejszej strony internetowej lub za jej pośrednictwem, korzystania z nich lub polegania na nich.

Nie udziela się żadnej wyraźnej ani dorozumianej licencji na mocy patentu, praw autorskich, praw z rejestracji topografii układów scalonych lub innego rodzaju praw własności intelektualnej należących do CMR Surgical, obejmujących taki e informacje lub ich kombinację, urządzenie lub proces, bądź powiązanych z wymienionymi.

Pełna treść Warunków korzystania z Versius Connect – zob. tutaj.

How can we help you?